Konsumera smartare

och minska växthuseffekten

    Annonser
  • Kategorier

  • Arkiv

Slutrapport för Konsumera smartare

Posted by konsumerasmartare på 4 november 2008

Ladda ner: Konsumera smartare, slutrapport, juli 2008

Sammanfattning och slutsatser
Konsumera Smartare har varit en aktivitet för att Stockholms stad ska nå det övergripande miljömålet att företag och hushåll ska minska sin energianvändning med fem procent och att växthusgaserna minskas, så att Stockholm på sikt blir fossilbränslefritt.

De hushåll som genomförde den andra mätningen av sin växthusgasprofil har minskat sina utsläpp av koldioxid per person med i genomsnitt 22 %, vilket betyder 1098 kg per person.
En jämförelse mellan första och andra mätningen av växthusgasprofilerna visar på en minskning av den totala energianvändningen (indirekt och direkt energi), med 25 % per person, ca 10 000 kWh. Från 36 000 kWh till 26 000 kWh.

Utsläppen från den indirekta energin är fyra gånger större än utsläppen från den direkta energin, för det genomsnittliga hushållet.

Den största utsläppskällan av koldioxid i vår mätning är Livsmedel, 1458 kg som utgör 27 % av alla CO2-utsläpp, följt av Rekreation & kultur inkl flyg 1390 kg, 25 %, Transporter inkl bil 899 kg, 12 % och Bostad 891 kg, 16 %. Övrig konsumtion av förbrukningsvaror, kläder/skor, hälsa/sjukvård, möbler, hushållstjänster är 16 %.

Konsumera Smartare har nått de uppsatta målen under projektperioden. Det har skett bland annat genom:
• Utveckling av en databas för mätning av växthusgaser och energi för konsumtionsvaror.
• Att över 50 hushåll fått stöd och möjlighet att skaffa sig kunskaper, hur man kan förändra sina vardagsvanor så att de blir energi- och koldioxidsnåla, bl a med hjälp av den nyutvecklade webb-baserade studiecirkeln Smarta Steg.
• Alla goda exempel som spridits om projektet via internet, massmedia och ca 140 olika artiklar, radio- och tv-inslag till andra stockholmare, en bredare allmänhet i Sverige och utomlands.
Inom projektets ram har utvecklats metoder och tankemodeller hur man lämnar det omedvetna valet och gör medvetna koldioxidsnåla val, som sedan byggs på och blir allt bättre.
Uppföljningar av olika aktiviteter visar entydigt på, att projektet lyft fram och synliggjort den dolda indirekta energin, som finns i alla varor och tjänster enligt ett livscykelperspektiv.
Framför allt kvinnorna, men också männen upplever att man fått bra verktyg i form av begrepp, ord, tankegångar och konkreta exempel på hur man kan lägga om sina vardagsvanor, i stort som smått.

Man har förändrat sitt vardagsbeteende och sin konsumtion på ett högst påtagligt sätt, inom många områden.

Deltagarna i projektet har även satt igång idéer och tankar hos många människor i sin omgivning, genom att verka som klimatambassadörer för stockholmare och andra människor som är engagerade i klimatfrågan. Man har fått fördjupade insikter och argument för att fortsätta leva mer hållbart och koldioxidsnålt.

Dessutom känner deltagarna sig starkare i sina medvetna val och tycker att de kan påverka både sin egen och en framtida utveckling.

Projektet har också bidragit till att deltagarna skaffat sig en ”mental klimatanpassning för en omställning till en hållbar livsstil”. Hushållen har fått nya insikter om sammanhang och helheter och kan börja förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer, om samhället ska leva upp till de av politikerna beslutade utsläppsmålen.

Den webb-baserade studiecirkeln Smarta Steg har betytt mycket för att skapa en dialog med hushållen och skapa återkopplingar till hushållens arbetsinsatser. De konkreta råden och tipsen, som tagits upp i Smarta Steg, har satts in i ett sammanhang. Hushållen har själva kunnat se sambanden på ett tydligare sätt och fått en bättre överblick över den egna konsumtionen och de egna utsläppen. Deraskunskap om vad de själva kan bidra med har ökat, liksom att de nu upplever att det lönar sig att ta hänsyn till miljön.

Kombinationen av självstudier på nätet genom Smarta Steg, utvald litteratur som varvats med seminarier, workshops och studiebesök har uppskattats och stimulerat till fortsatt förändring.
Projektet har också spelat en framträdande roll i den allmänna klimatdebatten och medverkat till att media lyft fram klimat, – konsumtions- och livsstilsfrågor. Över 80 gånger har 40 av de deltagande familjerna medverkat i olika media och arrangemang och berättat om familjens klimatsnåla val och om projektet.

Stockholm stad har lagt in förhållande små medel i projektet, jämfört med den utdelning det gett i media och de förändringar som skett hos hushållen. Projektet har skapat mycket goodwill för Stockholm stad och det klimatarbete som bedrivs inom staden.

Hushållen har upplevt projektet som mycket lyckat. Deltagarna har fått en i grunden ändrad inställning till klimatfrågan. Deras konsumtion, utsläpp av växthusgaser och livsstil har förändrats, det är något som många kommer att bära med sig livet ut.

Annonser

Posted in Slutrapport | Leave a Comment »

Missade du föreläsning på KTH?

Posted by konsumerasmartare på 3 februari 2009

Powerpoint-presentation från föreläsningen på KTH.(pdf, 1,2 mB)

Posted in Bilagor | Leave a Comment »

För er som missade den spännande föreläsningen på Nacka gymnasium.

Posted by konsumerasmartare på 3 februari 2009

Powerpoint-presentation från föreläsningen på Nacka gymnasium.(pdf, 1,2 mB)

Posted in Bilagor | Leave a Comment »

Bilaga 19, Rapport en studie om jämställdhet

Posted by konsumerasmartare på 5 november 2008

Bilaga 19, Rapport en studie om jämställdhet (pdf, 1,2 mB)

Posted in Bilagor | Leave a Comment »

Bilaga 18, Smedja Grus och Guld jan 08

Posted by konsumerasmartare på 5 november 2008

Bilaga 18, Smedja Grus & Guld jan 08 (pdf, 419 kB)

Posted in Bilagor | Leave a Comment »

Bilaga 17, Fyra mediainslag

Posted by konsumerasmartare på 5 november 2008

Bilaga 17, Fyra mediainslag (pdf, 59 kB)

Posted in Bilagor | Leave a Comment »

Bilaga 16, PP bilder Konsumera Smartare Dok1

Posted by konsumerasmartare på 5 november 2008

Bilaga 16, PP bilder Konsumera Smartare Dok1 (pdf, 4,6 mB)

Posted in Bilagor | Leave a Comment »

Bilaga 15, Massmediaexponering, samarbeten, rapporter 2005- 2008

Posted by konsumerasmartare på 5 november 2008

Bilaga 15, Massmediaexponering, samarbeten, rapporter 2005- 2008 (pdf, 31 kB)

Posted in Bilagor | Leave a Comment »

Bilaga 14, Resultat av huselsmätningar i 400 bostäder, Peter Bennich

Posted by konsumerasmartare på 5 november 2008

Bilaga 14, Resultat av huselsmätningar i 400 bostäder, Peter Bennich (pdf, 358 kB)

Posted in Bilagor | Leave a Comment »

Bilaga 13, Den stora utmaningen – beteendestudie 2008

Posted by konsumerasmartare på 5 november 2008

Bilaga 13, Den stora utmaningen – beteendestudie 2008 (pdf, 103 kB)

Posted in Bilagor | Leave a Comment »

Bilaga 12, Svar första och andra attitydundersökningen 2005 – 2008 beteeenden och uppfattningar

Posted by konsumerasmartare på 5 november 2008

Bilaga 12, Svar första och andra attitydundersökningen 2005 – 2008 beteeenden och uppfattningar (pdf, 62 kB)

Posted in Bilagor | Leave a Comment »

Bilaga 11, Smarta steg en studiecirkel på nätet

Posted by konsumerasmartare på 5 november 2008

Bilaga 11, Smarta steg en studiecirkel på nätet (pdf, 149 kB)

Posted in Bilagor | Leave a Comment »

Bilaga 10, Sveriges import och konsumtion, koldioxidutsläpp till följd av Kanyama

Posted by konsumerasmartare på 5 november 2008

Bilaga 10, Sveriges import och konsumtion, koldioxidutsläpp till följd av Kanyama (pdf, 1,2 mB)

Posted in Bilagor | Leave a Comment »

Bilaga 9, Beskrivning av nya EAP

Posted by konsumerasmartare på 5 november 2008

Bilaga 9, Beskrivning av nya EAP (pdf, 14 kB)

Posted in Bilagor | Leave a Comment »

Bilaga 8, Rapport om EAPn april 07

Posted by konsumerasmartare på 5 november 2008

Bilaga 8, Rapport om EAPn april 07 (pdf, 377 kB)

Posted in Bilagor | Leave a Comment »

Bilaga 7, Varför vill jag vara med i konsumera smartare

Posted by konsumerasmartare på 5 november 2008

Bilaga 7, Varför vill jag vara med i konsumera smartare (pdf, 53 kB)

Posted in Bilagor | Leave a Comment »

Bilaga 6, Svar hushållsfakta.genus kring hushållets livsstil och klimat

Posted by konsumerasmartare på 5 november 2008

Bilaga 6, Svar hushållsfakta.genus kring hushållets livsstil och klimat (pdf, 76 kB)

Posted in Bilagor | Leave a Comment »

Bilaga 5, Svar attitydundersökningen första mätningen livsstil, klimat hela hushållet

Posted by konsumerasmartare på 5 november 2008

Bilaga 5, Svar attitydundersökningen första mätningen livsstil, klimat hela hushållet (pdf, 173 kB)

Posted in Bilagor | Leave a Comment »

Bilaga 4, Projektplan och arbetsgång enligt projektbeskrivning maj 2005

Posted by konsumerasmartare på 4 november 2008

 

Bilaga 4, Projektplan och arbetsgång enligt projektbeskrivning maj 2005 (pdf, 13 kB)

Posted in Bilagor | Leave a Comment »

Bilaga 3, Rapport- Konsumtion, livsstil och miljö- Mikael Jensen Gbg universitet

Posted by konsumerasmartare på 4 november 2008

 

Bilaga 3, Rapport- Konsumtion, livsstil och miljö- Mikael Jensen Gbg universitet (pdf, 399 kB)

Posted in Bilagor | Leave a Comment »